Tunnista oman toiminnan vaikutukset

 

Tunnistaessaan omaan toimintaansa liittyviä vastuullisuuden elementtejä, yrityksen tulee kiinnittää huomiota taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yrityksen oma toiminta, tuotteet ja palvelut luovat keskeisen peruslähtökohdan vastuullisen yritystoiminnan näkökohtia määriteltäessä. Vastuullisuuteen liittyvät vaikutukset tai näkökohdat voivat johtua joko välittömästi tai välillisesti yrityksen toiminnasta ja ne voivat olla globaaleja tai paikallisia. Seuraavassa kuvassa on nimetty vastuullisen yritystoiminnan elementtejä, joita voidaan käyttää apuna oman toiminnan vaikutuksia tunnistettaessa.

 

 

Kuva. Vastuullisen yritystoiminnan elementit

 

Ympäristövastuu on yrityksen vastuuta ekologisesta ympäristöstä. Sosiaalinen vastuu voi liittyä esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin, kuluttajasuojakysymyksiin tai hyviin toimintatapoihin yritysverkostoissa. Taloudellinen vastuu on sekä toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista että yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioimista. Hyvä taloudellinen menestys luo perustan vastuullisuuden muille ulottuvuuksille. 

 


Päivitetty 07.10.2011

Jaa linkki