Tunnista sidosryhmät

 

Yrityksen sidosryhmät ovat laajasti määriteltynä ryhmiä tai henkilöitä, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa, tai jotka omalla toiminnallaan voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Alla olevassa kuvassa on nimetty muutamia yrityksen sidosryhmiä. Yritys määrittelee itse, mitkä sidosryhmät ovat sen toiminnan kannalta keskeisimpiä. Erityisesti ulkomailla toimivien yritysten on tärkeää selvittää lainsäädännön ja paikallisen kulttuurin vaikutukset odotuksiin.

 

 

Kuva. Yrityksen keskeisimmät sidosryhmät

 

Sidosryhmillä saattaa olla vastuullisesta yritystoiminnasta erilaisia näkemyksiä kuin yrityksillä, tai niiden näkemykset voivat olla keskenään ristiriitaisia. Sidosryhmävuoropuhelun kehittäminen ja järjestelmällinen hoitaminen kuuluvat vastuullisuuteen panostavien yritysten painopisteisiin. Vuoropuhelu auttaa yritystä tunnistamaan sidosryhmien odotukset ja näin yritys saa myös käyttöönsä niiden asiantuntemusta. Samalla yritys voi kertoa, miten se käytännössä hoitaa vastuullisuuttaan. Esimerkkejä sidosryhmävuorovaikutuskanavista ovat muun muassa tapaamiset, yhteishankkeet, avoin tiedottaminen sekä osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin.

 

Seuraavassa on esitetty muutamia yritysten yleisimpiä sidosryhmiä, joilla saattaa olla odotuksia yritysten ympäristöasioiden hoitamisen suhteen. 
 

Asiakkaat
Asiakkaiden ympäristövaatimukset ja tärkeinä pitämät ympäristöasiat tulisi ottaa huomioon jo toiminnan suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Mahdollisiin kyselyihin tms. kannattaa vastata huolellisesti ja totuudenmukaisesti. Jos ympäristötietoa käytetään aktiivisesti hyödyksi markkinoinnissa, on yrityksellä oltava laaja ja realistinen tietämys sekä toimintansa että tuotteidensa ympäristövaikutuksista.

 

Viranomaiset
Viranomaiset myöntävät yrityksille toimintaan oikeuttavia ympäristölupia. Heillä on myös merkittävä asiantuntijarooli paikallisissa ympäristöasioissa. Hyvän yhteistyön ja määräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi yrityksen kannattaa nimetä yhteyshenkilö, joka hoitaa viranomaisasioita ja pitää säännöllisesti yhteyttä viranomaisiin.
Lisätietoa ympäristölainsäädännön viranomaisista löytyy täältä.

 

Alihankkijat, tavaran- ja palveluidentoimittajat
Asiakkaiden ympäristövaatimukset ja omat toiveet kannattaa viestittää myös alihankkijoille ja tavarantoimittajille. Näin varmistetaan heidän mahdollisuutensa huomioida muuttuvat ympäristöasiat kehitystoiminnassaan. Yhteistyö tuotantoketjussa voi hyödyttää kaikkien osapuolien ympäristöasioiden hoitoa. Esimerkiksi pakkausjätteen määrää voidaan vähentää tuntuvasti yhdessä sovittujen pelisääntöjen avulla.

 

Kilpailijat
Kilpailijoiden ympäristönsuojelun kehitystä ja sen hyödyntämistä markkinoinnissa kannattaa seurata. Usein ensimmäisenä liikkeelle lähtenyt voi määrätä kehityksen suunnan ja kerätä suurimman hyödyn.

 

Naapurit
Yrityksen naapureilla voi olla hyvinkin ristiriitaisia mielikuvia yrityksen ympäristövaikutuksista. Heillä voi olla huoli esimerkiksi siitä, minkälaisia terveysvaikutuksia päästöillä on tai miten toiminnan laajeneminen lisää alueen liikennemelua. Naapureiden mahdollisiin kyselyihin tulisi vastata huolella ja totuudenmukaisesti. Yhteistyötä auttaa sujuvan keskustelukanavan löytäminen ja hyödyntäminen.

 

Pankit, vakuutusyhtiöt
Ympäristöriskien ja kiinteistön historiaan liittyvien riskien tunnistamisen avulla voidaan varautua ennakolta mahdollisiin taloudellisiin riskeihin. Tämä asia on syytä muistaa etenkin yritysostojen yhteydessä. Ympäristöriskeihin voidaan varautua osittain vakuutuksin. On kuitenkin muistettava, että kaikkiin ympäristöriskeihin ei ole tarjolla vakuutusta.

 

Tiedotusvälineet
Ympäristöasioiden tiedottaminen tiedotusvälineiden kautta on yritykselle helpompaa, jos sillä on jo olemassa toimivat yhteydet tiedotusvälineiden edustajiin. Tilanteissa, joissa yritys joutuu puolustamaan toimintaansa julkisesti, tulee erityisesti kiinnittää huomiota selkeään ja totuudenmukaiseen viestintään. Kerran julkaistua tietoa on vaikea saada oikaistua totuudenmukaiseksi.

 

Henkilöstö
Yrityksen henkilöstö asettaa odotuksia yrityksen toiminnalle. Se olettaa työnantajan tukevan heitä työssään ja toivoo esimerkiksi työnantajan panostavan osaamisen kehittämiseen ja kouluttamiseen. Henkilöstö on yritykselle merkittävä resurssi ja tästä syystä työnantajan tulisikin kehittää vuoropuhelua sen kanssa.

 

Kansalaisjärjestöt
Kansalaisjärjestöjen toiminnan ytimessä on muihin toimialakentän toimijoihin, kuten päättäjiin, viranomaisiin, liike-elämään ja kansalaisiin vaikuttaminen muokkaamalla heidän asenteitaan ja toimintamallejaan. Luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua edistävät kansalaisjärjestöt huolehtivat luonnon oikeuksista ja arvoista toimimalla ikään kuin luonnon puolestapuhujana tai edustajana.

 

Lisätietoa ympäristöalan kansallisista ja kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä on Suomen ympäristöhallinnon kotisivuilla.

  


Päivitetty 07.10.2011

Jaa linkki