Yhteenveto

 

Ympäristöasioiden kehittäminen ei ole irrallinen projekti, vaan sen tulisi muodostua osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Yrityksen johdon tehtävänä on arvioida ympäristönäkökulmien merkitys yrityksen päämäärien ja tavoitteiden kannalta ja tehdä päätöksiä niistä tavoista, joilla yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvät ympäristöasiat otetaan huomioon yrityksen päätöksenteossa ja kaikissa prosesseissa. Ympäristöosaamisen käyttäminen kilpailutekijänä edellyttää tuotannon ympäristöasioiden hyvää hoitamista ja ympäristönäkökulman ottamista yhdeksi tuotekehityksen lähtökohdaksi. Johdon tehtävänä on määritellä paitsi toimintatavat, myös toisaalta huolehtia siitä, että yrityksellä on riittävät resurssit ja osaaminen ympäristöasioiden hallitsemiseksi yrityksessä. Koko henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sitoutuminen ympäristöasioiden huomioimiseen on keskeinen tekijä yrityksen ympäristöosaamisen kehittämisessä.

 

 

Vastuullisuus ympäristökilpailukykyä vahvistavana tekijänä

 

Vastuullinen yritys ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossaan toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ja vastuut. Yrityksen taloudellinen suoristuskyky luo puitteet sosiaalisen ja ympäristövastuun hoitamiselle. Uskottavaan vastuullisuuden hoitoon ja vastuullisen yrityskuvan luomiseen liittyy olennaisesti hyvin hoidettu sidosryhmäviestintä. Jotta vastuullisuudesta voidaan saada kilpailuetua, yrityksen tulee tarkastella, missä määrin asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat vastuullista toimintaa. Vastuullisuus määritelläänkin ensisijaisesti yrityksen sidosryhmien odotukset ja arvot huomioon ottaen.

 

 

Ympäristönäkökohtien huomioiminen osana jokapäiväistä toimintaa

 

Ympäristönäkökohtien tunnistamisella ja merkittävimpiin vaikutuksiin puuttumisella voidaan osoittaa asiakkaille, viranomaisille ja muille yrityksen sidosryhmille, että yritys pyrkii niin toiminnassaan, kuin tuotteidensakin osalta, huomioimaan ympäristöasiat ja vähentämään niihin liittyviä riskejä. Ympäristömyötäisyys tarjoaa yritykselle mahdollisuuden erottautua positiivisesti kilpailijoista markkinoiden ja sidosryhmien silmissä, sekä kehittää omaa toimintaansa. Kehittämistyön kautta ja henkilöstön tietoisuuden lisääntyessä inhimillisistä virheistä johtuvat ympäristövahingot voivat vähentyä ja toisaalta tuotannon tehokkuus kasvaa. Ympäristönäkökohtien huomioiminen yrityksen toiminnassa voi auttaa saavuttamaan kustannussäästöjä, esimerkiksi vähentämällä materiaalin- ja energiankulutusta. Tuotteiden ympäristöominaisuuksien parantaminen tarjoaa uusia liiketoiminta mahdollisuuksia ympäristöliiketoiminnassa.

 

Ennen suunnitteluvalintoja tehtävän tuotteen elinkaariarvioinnin avulla on mahdollista pyrkiä vähentämään tuotteen ympäristövaikutuksia kustannustehokkaasti. Tuotteiden ympäristöominaisuuksien parantaminen tarjoaa uusia liiketoiminta mahdollisuuksia ympäristöliiketoiminnassa.

 

 

Lainsäädännön seuraaminen ja ennakoiminen

  

Lainsäädännön pääpaino on siirtymässä yhä enemmän tuotannon ympäristövaikutusten sääntelystä tuotteiden ympäristövaikutusten parantamisen suuntaan. Yrityksen tulee kehittää käytettävissä olevien resurssiensa mukaan seurantajärjestelmä, jonka avulla se voi varmistaa, että se on tietoinen sille asetettavista lainsäädännön vaatimuksista. Erityisen tärkeää on pyrkiä ennakoimaan suunnitteilla ja valmisteilla olevat lainsäädännön muutokset, jotta yritykselle jää riittävästi aikaa valmistautua muutoksiin. Yritys voi myös tarkastella omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa tulevan lainsäädännön sisältöön osallistumalla esimerkiksi erilaisten työryhmien toimintaan.

 

 

Ympäristöasioiden kehittäminen verkostoissa

 

Lainsäädännön ohella asiakkaiden asettamat ympäristövaatimukset ohjaavat yrityksen toimintaa. Niiden lisääntymisen myötä tuotteen koko elinkaaren, ja sitä kautta toimitusketjun hallinnan, merkitys korostuu entisestään. Yhteistyö asiakkaan kanssa voi mahdollistaa aktiivisemman ja ennakoivamman otteen ympäristönsuojeluun, ja voi tarjota yritykselle mahdollisuuden ennakoida myös asiakkaan tulevia vaatimuksia. Tuotteen ympäristöominaisuuksia voidaan kehittää yrityksen ja asiakkaan yhteistyöss. Asiakkaan kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta toimittajan ei tarvitse ainoastaan reagoida asiakkailta ja viranomaisilta välittyviin vaatimuksiin, vaan se voi saavuttaa selkeitä liiketoimintahyötyjä ennakoivasta toiminnasta ympäristöasioiden suhteen.

 

Asiakkaat, viranomaiset ja muut sidosryhmät edellyttävät, että yritys varmistaa paitsi oman, myös alihankkijoidensa ja tavarantoimittajiensa ympäristömyötäisen toiminnan ja tuotteiden vaatimusten mukaisuuden. Lopputuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että tiedonsiirto ja -hallintaprosessit toimittajaketjun eri yritysten välillä ovat toimivia. Tällöin voidaan varmistua, että toimijat saavat riittävän käsityksen koko ketjun toiminnasta, ja toisaalta taas kukin toimija on selvillä toimintaansa koskevista vaatimuksista ympäristöasioiden suhteen.

 

 

Ympäristöriskien hallinta

 

Nykyään riskienhallinnan tulee olla suunnitelmallista, jatkuvaa toimintaa ja kehittämistä, johon koko yrityksen henkilöstö ja johto osallistuvat. Yritysten tulee panostaa riskienhallinnan keinojen kehittämiseen pystyäkseen vastaamaan yhä nopeammin kehittyvän lainsäädännön vaatimuksiin. Tämän ohella riskienhallinnan kehittämisen tarvetta lisäävät asiakkaiden vaatimukset toiminnan ja tuotteiden ympäristömyötäisyyden suhteen.

 

 

Ympäristöosaamisesta liiketoimintamahdollisuuksiksi

 

Yhä kasvavalla ympäristöteknologian erityisalueella on monille teknologiateollisuuden yritykselle merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Jo nykyisten tuotteiden ympäristöominaisuuksien parantaminen voi tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia mahdollisesti pienimmillä riskeillä. Ympäristöliiketoiminnan hyödyntäminen edellyttää teknologisen innovatiivisuuden ohella riittävää liiketoimintaosaamista niin markkinoinnin, kuin viestinnän osa-alueella. Liiketoiminnassa menestymisen kannalta on tärkeää, että myös asiakkaat hahmottavat, että yritys panostaa tuotteisiin, jotka rasittavat ympäristöä vähemmän, kuin kilpailijoiden markkinoille olevat tuotteet.

 

 


Päivitetty 07.11.2011

Jaa linkki