Ympäristöasioiden hoidon tason määritteleminen

 

Ympäristöosaamisesta on kehittymässä entistä voimakkaampi kilpailutekijä ja samalla yksi yrityksen menestyksen edellytyksistä. Ympäristöosaamisen kehittämisessä aktiiviset yritykset voivat saada kilpailuetua, kun taas ympäristöasioiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, yrityskuvan heikkenemistä ja menetettyjä markkinaosuuksia. Ympäristöasioiden hallinnan tulisi olla osa liiketoimintaa ja strategiaa.

  

 

Kuva. Ympäristöasioiden aseman ja tavoitetilan arviointi yrityksen strategiassa

Lähde: Ympäristövastuu osana teknologiateollisuuden kestävää liiketoimintaa - Ympäristölinjaus 2004, Teknologiateollisuus ry 2004

 

 

Puolustavan strategian mukaisesti toimiva yritys täyttää toiminnassaan lainsäädännön asettamat vähimmäisvaatimukset, ja tekee sen, mikä on välttämätöntä markkinoilla pysymisen kannalta. 

 

Seuraavalla strategiaportaalla oleva yritys pyrkii ennen kaikkea sopeuttamaan toimintaansa lainsäädännön vaatimuksiin ja sidosryhmien odotuksiin. Yritys pyrkii parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ensisijaisesti siitä saatavien taloudellisten hyötyjen ja ympäristöasioihin liittyvien riskien vähentämisen vuoksi.

 

Edelläkävijyysstrategia vaatii yritykseltä kykyä ja resursseja ennakoida tulevaa kehitystä toimialalla. Ympäristöosaamisella yritys voi tavoitella parempaa tuottoa esimerkiksi markkinaosuuden lisäämisen tai kokonaan uusien markkinoiden avulla. Edelläkävijän strategiaan liittyy suurimmat tuotto-odotukset, mutta toisaalta myös riskejä, esimerkiksi uudentyyppisten tuotteiden markkinoille tuonnin ajoituksessa. Tästä syystä onkin tärkeää, että strategia valitaan yrityksen omista lähtökohdista – huomioiden myös sidosryhmien odotukset ja toimialan yleinen kehittyminen. Menestyminen ympäristöliiketoiminnassa edellyttää näin ollen myös liiketoimintaosaamista, ja sitä, että ympäristömyötäisyyden kehittyminen osataan viestiä oikein markkinoille.

 

Ympäristöosaamiseen vaikuttavina tekijöinä tällä sivustolla käsitellään

 

 

Edellä esitetyistä osa-alueista muodostuvan kokonaisuuden hallinnalla on olennainen merkitys, jotta yritys voi hyödyntää ympäristöosaamista kilpailuetuna. Jokainen yritys punnitsee kuitenkin omista lähtökohdistaan ne keskeisimmät ympäristöosaamisen osa-alueet, joiden hallitseminen on tärkeintä yrityksen ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

 


Päivitetty 07.10.2011

Jaa linkki